STRATEŠKI CILJI

RAZVOJNI NAČRT VRTCA MORNARČEK PIRAN 2014 - 2019

1 Uvod 

Razvojni načrt vrtca je dokument, ki temelji  na viziji razvoja vrtca za obdobje 2014-2019. Je strateški dokument, ki opredeljuje cilje, s pomočjo katerih je izpolnjena vizija. Razvojni načrt je nastal v sodelovanju z zaposlenimi, starši in drugimi zainteresiranimi. Iz razvojnega načrta vrtca sledi izvedbeni akt – Letni delovni načrt, v katerem so zapisane dejavnosti, s katerimi bo vrtec dosegel cilje.

Zakonska podlaga razvojnega načrta je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS 16/2007-UPBS, 36/2008, 58/2009, 20/2011), 48. in 49. člen.

Na podlagi razvojnih ciljev določamo operativne cilje v Letnem delovnem načrtu za posamezno šolsko leto in v Poslovnem načrtu za koledarsko leto. Podlaga za načrtovanje razvojnih ciljev so prioritetne naloge na določenih področjih. Načrtovanje dejavnosti za doseganje ciljev poteka na nivoju oddelkov (mikro raven), na nivoju enot (mezzo raven) ter na nivoju vrtca (makro raven). Načrtujejo jih strokovne delavke v oddelkih, članice strokovnega aktiva na aktivih posamezne enote ter na projektnih timih.

Pri oblikovanju razvojnega načrta smo upoštevali:

 • Ugotovitve zaposlenih na področju delovanja vrtca in organizacije dela (Spin analiza).
 • Ugotovitve mnenjskega vprašalnika za zaposlene.
 • Ugotovitve vprašalnika za starše o zadovoljstvu s storitvami vrtca.
 • Zgodovinsko ozadje vrtca in aktualno dogajanje v lokalni skupnosti.
 • Odzivi okolja: kulturne ustanove, vzgojno izobraževalne ustanove, ustanovitelj, združenja v katera je vrtec vključen.
 • Odzivi otrok na dejavnosti, ki jih nudi vrtec.
 • Ugotovitve spremljav pedagoškega dela, načrtovane in realizirane izboljšave dela.
 • Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta.
 • Ugotovitve notranjih in zunanjih presoj sistema kakovosti.

2 Prioritete razvojnega načrta

 • Razvijanje kompetence učenje učenja na vseh ravneh kot aktivne vloge otroka, sodelovanja z okoljem in starši  ter strokovnih delavcev.
 • Razširjanje in utrjevanje komunikacijskih veščin na področju sodelovanja s starši, med zaposlenimi in otroki.

3  Razvojni cilji Vrtca Mornarček Piran

Pedagoški proces (neposredno delo z otroki)

 • Spodbujati aktivno vlogo in verbalizacijo otroka pri pridobivanju znanj na vseh področjih 
 • Razvijati načine vključevanja otrok v proces reševanja problemov ustrezno razvojnemu obdobju in sposobnostim otrok. 
 • Omogočiti spodbudno učno okolje, ki bo omogočalo zadostitev otrokovih potreb po celostni zaznavi in gibanju.

Upravljanje s človeškimi viri (zaposleni)

 • Prepoznavati in spodbujati sodelovalno učenje med zaposlenimi, s poudarkom na pozitivni komunikaciji.

Razvijati močna področja zaposlenih, vnašati pridobljeno znanje v delovni proces, kar bo omogočalo osebnostno rast zaposlenih.

Področje sodelovanja s starši

Poiskati oblike in načine za prepoznavanje pričakovanj staršev.

S pozitivno komunikacijo usklajevati pričakovanja staršev

Sodelovanje z okoljem

Vzpostaviti komunikacijo in interakcijo z okoljem kot enega pomembnih dejavnikov v procesu spoznavanja kulturnega in naravnega okolja ter ozaveščanja za trajnostni razvoj.

Materialno/finančno področje

 • Iskati nove možnosti za financiranje pri izvedbi projektov, podpore izvedbe kurikula in investicijsko vzdrževalnih del.

4 Razvojni načrt po področjih 

PODROČJE

 Pedagoški proces (neposredno delo z otroki)

RAZVOJNI CILJ
 • Spodbujati aktivno vlogo in verbalizacijo otroka pri pridobivanju znanj na vseh področjih.
 • Razvijati načine vključevanja otrok v proces reševanja problemov ustrezno razvojnemu obdobju in sposobnostim otrok.
 • Omogočiti spodbudno učno okolje, ki bo omogočalo zadostitev otrokovih potreb po celostni zaznavi in gibanju.
DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
 • Raziskovanje kulturnega in naravnega okolja z omogočanjem razvijanja otrokovih idej, zamisli in predlogov.
 • Načrtno oblikovanje multisenzornega okolja za zadostitev otrokovih potreb po več čutni zaznavi.
 • Načrtovanje dejavnosti, ki bodo omogočale, da bo otrok aktivno sodeloval v procesu svojega učenja in se učil kritičnega vrednotenja.
 • Vključevanje zunanjih strokovnjakov posameznih strok v izvedbo dejavnosti (kustos, umetnik, kulturne ustanove in druge ustanove…)
KAZALNIKI ZA MERJENJE KAKOVOSTI
 • Priprava razstav ob zaključkih projektov in drugih obeležitvah.
 • Zaključki projektov v okviru lokalne skupnosti.
 • Izdaja publikacije ob zaključku projektov.
 • Participacija otrok pri načrtovanju projektov, izvedbenih nalog, oblikovanju prostora.
 • Kakovostna pestra izbira in količinsko zadostna  ponudba dejavnosti in materialov za razvijanje čutil.
 • Uporaba usvojenega znanja na različnih področjih.
 • Uspešno sodelovanje s strokovnjaki in institucijami v posameznem šolskem letu.
NOSILCI Strokovne delavke, zunanji sodelavci, ravnateljica.
PODROČJE

 Upravljanje s človeškimi viri (zaposleni)

RAZVOJNI CILJ
 • Prepoznavanje in spodbujanje sodelovalnega učenja med zaposlenimi, s poudarkom na pozitivni komunikaciji.
 • Razvijanje močnih področij zaposlenih, vnašanje pridobljenega znanja v delovni proces, kar bo omogočalo osebnostno rast zaposlenih.
DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
 • Prenos znanja posameznikovega močnega področja na zaposlene.
 • Izobraževanje zaposlenih na področju komunikacijskih veščin in osebnostne rasti.
 • Izobraževanje na področju IKT kompetenc.
 • Kritično in sprotno vnašanje novosti v pedagoški proces.
KAZALNIKI ZA MERJENJE KAKOVOSTI
 • Kolegialne hospitacije.
 • Predstavitev tem na strokovnih aktivih in drugih srečanjih.
 • Kvalitetna notranja in zunanja komunikacija.
 • Enakomerna porazdelitev nalog v kolektivu.
 • Uporaba novih pedagoških pristopov pri neposrednem delu z otroki.
NOSILCI  Vsi zaposleni.
PODROČJE

 Področje sodelovanja s starši

RAZVOJNI CILJ
 • Poiskati oblike in načine za prepoznavanje pričakovanj staršev.
 • S prepoznavanjem pričakovanj staršev vzpostaviti pozitivno komunikacijo, ki bo temeljila na usklajevanju medsebojnih pričakovanj.
DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
 • Omogočiti staršem, da izrazijo svoja pričakovanja do vrtca.
 • Kakovostno pripravljeni roditeljski sestanki.
 • Vključevanje staršev v izvajanje projektov.
 • Tekoče obveščanje in informiranje staršev.
 • Organizacija izobraževanj za starše v skladu z njihovimi pričakovanji.
KAZALNIKI ZA MERJENJE KAKOVOSTI
 • Število udeleženih staršev na formalnih in neformalnih srečanjih.
 • Anketa o zadovoljstvu staršev.
 • Število pritožb.
 • Kultura dialoga med starši in strokovnimi delavci vrtca.
NOSILCI Strokovni delavci, svetovalna služba, ravnateljica
PODROČJE

Sodelovanje z okoljem in ustanoviteljem

RAZVOJNI CILJ
 • Vzpostavljanje komunikacije in interakcije z okoljem kot enega pomembnih dejavnikov v procesu spoznavanja kulturnega in naravnega okolja ter ozaveščanja za trajnostni razvoj.
DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
 • Omogočati dejavnosti otrok in zaposlenih v različnih neformalnih okoljih.
 • Omogočanje dosegljivosti virov institucij v kraju.
 • Promocija vrtca v lokalnem okolju.
 • Zagotavljanje investicijsko vzdrževalnih del in  materialnih sredstev za izvedbo kurikula.
 • Iskanje donatorskih sredstev za kakovostnejše  izvajanje dejavnosti vrtca.
KAZALNIKI ZA MERJENJE KAKOVOSTI
 • Kvalitetno izvedene dejavnosti in projekti.
 • Število sodelujočih institucij.
 • Sodelovanje otrok, ki niso vključeni v vrtec v dejavnostih ob posebnih dogodkih.
 • Izboljšani prostorski in materialni pogoji za izvedbo kurikula.
 • Sodelovanje na prireditvah lokalne skupnosti.
NOSILCI Vsi zaposleni in zunanji sodelavci, ravnateljica, ustanovitelj, donatorji
© 2017 Vrtec Mornarček Piran

logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086