logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Skrb za kakovost v vrtcu

Z  uvajanjem in vodenjem sistema kakovosti v Vrtcu Mornarček Piran po zahtevah standardov kakovosti  KzP:2016 (Kakovost za prihodnost v vzgoji in izobraževanju) in ISO 9001:2015 skrbimo za celovito kakovostno delovanje vrtca. V vrtcu ustvarjamo kulturo dobrega sodelovanja z vsemi deležniki v procesu, širimo poslanstvo vzgojitelja ter skrbimo za zadovoljstvo vseh uporabnikov. Kakovost v vzgoji in izobraževanju je vse bolj v ospredju in postaja vse večja vrednota, s tem se povečujejo tudi zahteve in pričakovanja vseh uporabnikov v procesu. 

Poslanstvo Vrtca Mornarček Piran je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje za vse otroke vključene v naš vrtec. Vrtec Mornarček Piran z načrtovanjem svojega življenja in dela upošteva interese otrok, njihovih staršev, zaposlenih v vrtcu ter lokalne skupnosti, v kateri vrtec deluje. Otrok v procesu učenja in njegovi dosežki nam predstavljajo težnjo k ustvarjanju optimalnega okolja in pogojev dela v vrtcu. Otrokovi dosežki predstavljajo izhodišče za refleksijo, načrtovanje in izboljšave v procesu učenja in poučevanja.

Zaposleni Vrtca Mornarček Piran smo s svojim delovanjem zavezani k uresničevanju vizije našega vrtca, ki opredeljuje dolgoročni in kratkoročni razvoj vrtca. Ob uresničevanju razvoja vrtca ustvarjamo pogoje za kakovostno predšolsko vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok ob sodelovanju s starši ter okolja. Z ustvarjanjem kulture sodelovanja povečujemo tudi lastno zadovoljstvo, profesionalno rast vsakega posameznika ter združujemo elemente učeče se organizacije.

Z uveljavljanjem zahtev standardov kakovosti Kakovost za prihodnost: 2016 in ISO 9001:2015 v Vrtcu Mornarček Piran, svoje delo ves čas spremljamo in preverjamo. Na tej podlagi uvajamo izboljšave, spremembe in razvojno načrtujemo. Ustvariti želimo pogoje za kakovostnejše delo na vseh ravneh delovanja vrtca.

RAZVOJNA NALOGA: INOVATIVNA UČNA OKOLJA ZA 21. STOLETJE

Vrtec Mornarček Piran aktivno sodeluje v razvojni nalogi za področje predšolske vzgoje  »Varno in spodbudno učno okolje - Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje« v obdobju 2020-2023. 

V sodelovanju z ZRSŠ v razvojni nalogi strokovni delavci razvijajo pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega otroka. V njej bodo vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje. V vrtcu si prizadevamo, da šrimo spoznanja o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med vzgojitelje. 

 NOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

V šolskem letu 2022/2023 smo v Vrtcu Mornarček Piran pridobili dve pomembni novosti. 

- Pridobili smo novo moderno kuhinjo v centralni enoti v Piranu, ki jo je v obsežnem projektu na pobudo vrtca izvedla občina ustanoviteljica.

- 19. septembra je pričel v enoti Barčica v Portorožu z delovanjem oddelek s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami. Vzgojiteljica Martina in vzg.-pomočnica vzgojiteljice Iva sta sprejeli prve tri otroke, ki so se uspešno vključili v okolje vrtca.