logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Skrb za kakovost v vrtcu

Z  uvajanjem in vodenjem sistema kakovosti v Vrtcu Mornarček Piran po zahtevah standardov kakovosti  KzP:2016 (Kakovost za prihodnost v vzgoji in izobraževanju) in ISO 9001:2015 skrbimo za celovito kakovostno delovanje vrtca. V vrtcu ustvarjamo kulturo dobrega sodelovanja z vsemi deležniki v procesu, širimo poslanstvo vzgojitelja ter skrbimo za zadovoljstvo vseh uporabnikov. Kakovost v vzgoji in izobraževanju je vse bolj v ospredju in postaja vse večja vrednota, s tem se povečujejo tudi zahteve in pričakovanja vseh uporabnikov v procesu. 

Poslanstvo Vrtca Mornarček Piran je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje za vse otroke vključene v naš vrtec. Vrtec Mornarček Piran z načrtovanjem svojega življenja in dela upošteva interese otrok, njihovih staršev, zaposlenih v vrtcu ter lokalne skupnosti, v kateri vrtec deluje. Otrok v procesu učenja in njegovi dosežki nam predstavljajo težnjo k ustvarjanju optimalnega okolja in pogojev dela v vrtcu. Otrokovi dosežki predstavljajo izhodišče za refleksijo, načrtovanje in izboljšave v procesu učenja in poučevanja.

Zaposleni Vrtca Mornarček Piran smo s svojim delovanjem zavezani k uresničevanju vizije našega vrtca, ki opredeljuje dolgoročni in kratkoročni razvoj vrtca. Ob uresničevanju razvoja vrtca ustvarjamo pogoje za kakovostno predšolsko vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok ob sodelovanju s starši ter okolja. Z ustvarjanjem kulture sodelovanja povečujemo tudi lastno zadovoljstvo, profesionalno rast vsakega posameznika ter združujemo elemente učeče se organizacije.

Z uveljavljanjem zahtev standardov kakovosti Kakovost za prihodnost: 2016 in ISO 9001:2015 v Vrtcu Mornarček Piran, svoje delo ves čas spremljamo in preverjamo. Na tej podlagi uvajamo izboljšave, spremembe in razvojno načrtujemo. Ustvariti želimo pogoje za kakovostnejše delo na vseh ravneh delovanja vrtca.

© 2017 Vrtec Mornarček Piran