logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

Sodelovanje s starši

V Vrtcu Mornarček Piran se zavedamo pomembnosti in vpliva dobrega sodelovanja s starši na kakovosten vzgojno izobraževalni proces, predvsem pa na dobro počutje otrok v vrtcu in s tem na razvoj njihovih socialnih in čustvenih kompetenc. Pri načrtovanju in izvajanju različnih oblik sodelovanja s starši, pa tudi v vsakodnevni komunikaciji upoštevamo sledeča temeljna izhodišča, ki so obvezujoča za vse zaposlene:
strokovnost,
odgovorno posredovanje in sprejemanje informacij,
varovanje zaupnih informacij in osebnih podatkov.

Formalne oblike sodelovanja s starši v Vrtcu Mornarček Piran in njihov namen:
Svet Vrtca Mornarček Piran – informiranje, sodelovanje pri sprejemanju odločitev pomembnih za celotno delovanje vrtca,
Svet staršev – podrobnejša seznanitev in obravnava letnih delovnih načrtov in poročil, obravnava pobud in pritožb staršev, oblikovanje mnenj pri uvajanju novosti in sprememb,
Zbor staršev – seznanjanje z Letnim delovnim načrtom in poročilom, organizacijo dela, razporedom oddelkov, pomembnejših dogodkih v letu, načrtovanih projektih na nivoju vrtca, prostorskih in drugih izboljšavah,
Informativni roditeljski sestanki oddelkov – predstavitev dela posameznega oddelka in prioritetnega področja, motivacija za sodelovanje pri izvedbi in oblikovanju programa,
Individualni pogovori – strokovni pogovor s starši o razvoju in napredku otroka,
Predavanja za starše – pomoč staršem pri vzgojnih prizadevanjih, seznanjanje z novimi spoznanji stroke,Oglasna deska – sprotno informiranje o dogajanju v oddelku in enoti.
Neformalne oblike sodelovanja s starši v Vrtcu Mornarček Piran in njihov namen:
Vsakodnevni pogovori – izmenjava informacij o dejavnosti in počutju posameznega otroka ob prihodu in odhodu,
Okrogle mize – različna tematska srečanja,
Knjižnica za starše – seznanjanje z ustrezno otroško literaturo, svetovanje pri izbiri strokovne literature / možnost izposoje.

Skupne dejavnosti otrok in staršev in njihov namen:
Odprta vrata – aktivno vključevanje staršev v dejavnosti otrok in s tem seznanjanje s potekom dela v vrtcu,
Tematske delavnice za otroke in starše na določeno temo s strokovnim uvodom in evalvacijo,
Delovne akcije – skupno urejanje vrtca in igrišč, ki vpliva na odnos do vrtca in krepi medsebojne vezi,
Vključevanje v izvedbeni kurikul – izvedba določene aktivnosti s skupino otrok,
Aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi praznovanj in prireditev.

Staršem so v vrtcu na voljo tudi naslednje informativne zloženke:
Svetovalna služba v vrtcu
Prvič v vrtec za starše otrok do 3. leta starosti
Prvič v vrtec za starše otrok po 3. letu starosti
Ali vas zanima kako govori in posluša vaš otrok?
Publikacija Vrtca Mornarček Piran