logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086logo 133490086

PROTOKOL RAVNANJA V VRTCU ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S Sars-CoV-2 - Informacije za starše šolsko leto 2021/2022

INFORMACIJE ZA STARŠE OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2021/2022

Spoštovani starši!

Tudi v šolskem letu 2021/2022 bodo zaradi koronavirusne bolezni potrebne spremembe obnašanja ter določene prilagoditve v življenju in delu vrtca, ki jih bomo morali upoštevati vsi deležniki: starši, otroci, zaposleni in zunanji sodelavci.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil Higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki  jih v vrtcu upoštevamo ter posodabljamo v skladu z navodili pristojnih institucij. Starše prosimo, da dosledno upoštevajo priporočila, ki veljajo ob vstopu v vrtec.

V VRTEC PRIHAJAJO LE ZDRAVE OSEBE

Osnovno vodilo je, da prihajajo v vrtec samo zdravi otroci oz. zaposleni. Prav tako pripeljejo v vrtec in odpeljejo otroka iz vrtca le zdrave osebe.

 • Starše naprošamo, da v kolikor se pri otroku ali pri članih v istem gospodinjstvu pojavijo znaki okužbe s Covid-19, takoj obvestijo vrtec.
 • V primeru odrejene karantene otroku ali družinskemu članu s strani NIJZ, starši takoj obvestijo vrtec.
 • Prosimo, da starši dosledno upoštevajo navodila karantene in otroka ne pripeljejo v vrtec. 
 • Vrtec v skladu z navodili NIJZ uvede postopke.

UPORABA MASKE V PROSTORIH VRTCA

 • Starši in drugi obiskovalci ob vstopu v vrtec pravilno in dosledno uporabljajo obrazno masko.
 • Zaposleni uporabljajo obrazno masko v vseh skupnih prostorih, ob stikih s starši oz. ko ne morejo zagotoviti razdalje 2m. Ob stikih z otroki oz. ob dejavnostih, ko je potrebno da otrok prepozna obrazno mimiko, strokovni delavec ne uporablja maske (petje, pripovedovanje pravljice…).

RAZKUŽEVANJE IN HIGIENA ROK

 • Ob vstopu v vrtec si morate obvezno razkužiti roke! Pred vsakim vhodom v vrtec so nameščeni podajalniki z razkužilom.
 • Vrtčevski otroci težje razumejo nekatere ukrepe, zato je izvajanje nekaterih ukrepov oteženo. Otrokom ne razkužujemo rok, pogosto in dosledno izvajamo umivanje rok z milom.

ZRAČENJE PROSTOROV

 • Zračenje prostorov v vrtcu se izvaja v skladu z načrtom prezračevanja.
 • Igralnice v vrtcu se prezračujejo pogosto, tako da se izmenja zrak v prostoru, s tem preprečujemo širjenje virusa.

PRIHOD IN ODHOD IZ VRTCA

 • Priporočamo da otroka v vrtec pripeljejo le en član istega gospodinjstva.
 • V garderobi in na hodnikih vrtca se ne zadržujemo. V kolikor je v garderobi več staršev, počakamo na razdalji.
 • Otroka pospremite do igralnice in oddate strokovnemu delavcu ter se ne zadržujte na hodnikih vrtca. 
 • Ob odhodu iz vrtca se ne zadržujemo na igrišču vrtca zaradi ohranjanja higiene igral.
 • PRIPOROČILA ZA UVAJANJE NOVOSPREJETIH OTROK

  • Strokovni delavci obvestijo starše o času prihoda v vrtec. V kolikor je v oddelku več novosprejetih otrok, pripravijo časovni razpored uvajanja.
  • Prisotnost staršev v oddelku je možna pod pogojem, da so otroci in starši zdravi in ne kažejo znakov ali simptomov obolenja.
  • Vrtec zagotovi zračenje in razkuževanje igralnice vedno, ko posamezna skupina zaključi z uvajanjem.
  • Starši izvajajo vse higienske ukrepe: uporabljajo zaščitno masko, v igralnico vstopajo v primerni obutvi copati ali zaščita za čevlje ter razkužijo roke.
  • Poleg vzdrževanja zadostne medosebne razdalje priporočamo, da starši, ki vstopajo v vrtčevski prostor, upoštevajo predpisani protokol in načrt gibanja v vrtcu.
  • V času prisotnosti v oddelku starši skrbijo za svojega otroka.
  • V skladu z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju pri uvajanju otroka v vrtcu velja pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

  IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

  • Vzgojno izobraževalno delo bo potekalo v oddelku, v katerega so vključeni otroci.
  • Otroci bodo za krajši čas združeni v jutranjem in popoldanskem času z vodeno evidenco prisotnosti.
  • Skupine otrok v času posebnih razmer vodi vzgojitelj. V primeru karanten in odsotnosti strokovnih delavcev le-ti fleksibilno prehajajo.
  • Delo v oddelkih bo organizirano v raznovrstnih kotičkih, ki bodo opremljeni z didaktičnimi materiali, ki se jih lahko opere oz. razkužuje.
  • V podporo otrokovemu razumevanju razmer in preprečevanja širjenja virusa bomo pripravili dejavnosti v sodelovanju z ZD Piran v okviru programirane zdravstvene vzgoje.
  • Kot v preteklem letu bo večji poudarek na organizaciji dejavnosti na prostem.
  • Izvajanje kurikula bo potekalo fleksibilno in v skladu s potrebami otrok ter trenutnim stanjem v oddelku. Vzgojno-izobraževalno delo se bo načrtovalo in izvajalo tako, da bo potekalo v varnem, zdravem in spodbudnem učnem okolju ter da omogoča otrokom dobro počutje.

  Prioritetnega pomena je:

  • vzgojiteljeva skrb za pozitivno klimo v skupini oz. oddelku,
  • zagotavljanje otrokovega dobrega počutja in varne navezanosti ter pristen stik in odnos z vsakim posameznim otrokom,
  • ustvarjanje priložnosti za otrokovo aktivno vključenost v igro in raznolike dejavnosti,
  • prizadevanje za otrokovo dobrobit in celostni razvoj ter skrb za spodbudno učno okolje,
  • igra in ustvarjalne dejavnosti otrok,
  • skupno branje oz. pogovori vzgojitelja z otroki ob slikanicah, zagotavljanje možnosti otrokovega izražanja na razne načine, pogovori z otroki v manjših skupinah o temah, ki otroke zanimajo,
  • veliko priložnosti za gibanje ter organiziranje dejavnosti otrok na prostem, kolikor dopuščajo vremenski pogoji in zunanje temperature,
  • v uvajalnem obdobju je za novince pomembna prisotnost staršev ob postopnem prilagajanju.

  SODELOVANJE S STARŠI

  Sodelovanje s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja) potekajo ob upoštevanju pogoja PCT. V primeru posebnih razmer (epidemiološki ukrepi) potekajo preko spletnih orodij na daljavo ali telefonsko.